Program o charakterze prewencyjno-edukacyjnym pn. “Dzwonek na lekcję pomocy”

W związku z koniecznością propagowania zachowań wolnych od przemocy wśród dzieci i młodzieży stworzono program o charakterze prewencyjno-edukacyjnym pn. „Dzwonek na lekcję pomocy” opracowany w ramach „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019”. Został on zatwierdzony Zarządzeniem nr 24/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z dnia 11 lipca 2014 roku. Program jest odpowiedzią na wzrastający problem agresji wśród dzieci i młodzieży, a także innych niepokojących zjawisk tj. autoagresja, problem samobójstw i uzależnień. Szkoły mają możliwość wyboru rodzaju wsparcia i tematyki prelekcji w ramach trzech Modułów:

  • Moduł I –„STOP PRZEMOCY” w ramach, którego zaplanowano szerzenie idei odpowiedzialnego i mądrego wkraczania w dorosłe życie, a także naukę umiejętności interpersonalnych, podnoszenia kompetencji społecznych wśród młodzieży. Ponadto wskazano na znaczenie i rolę komunikacji w życiu człowieka, w jego relacjach z innymi. Moduł ten pozwala na doskonalenie umiejętności otwartego i sprawnego komunikowania się z innymi, naukę rozróżniania zachowań agresywnych od asertywnych, doskonalenie samoświadomości swoich mocnych i słabych stron oraz potrzeb. Szerzenia wiedzy na temat zjawiska przemocy, jego form, faz przebiegu, metod prewencji i zapobiegania. Udział w zajęciach wpływa na kształtowanie cech tj. pokora, szacunek, tolerancja, poszanowanie zdrowia i życia człowieka, rozwój inteligencji emocjonalnej będącej narzędziem przeciwdziałania agresji. Uczy poszukiwania alternatywnych sposobów na rozładowanie nagromadzonego napięcia bez użycia siły i przemocy. Zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc i udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy, a także jej sprawcom. Kształtowanie właściwych postaw wobec drugiego człowieka jego potrzeb, emocji, doskonalenie empatii, wzbudzenie w sobie motywacji do zmiany zachowań i postaw godzących w dobro innego człowieka.
  • Moduł II- „Stres i metody jego przeciwdziałania” obejmujące wyjaśnienie pojęcia stres, jego rodzajów i roli, jaką pełni w życiu człowieka, jego szkodliwego działania powodującego reakcje: fizjologiczne, psychologiczne i zmiany zachowania. Omówienie źródeł stresu, sytuacji stresogennych. Wskazanie na potrzebę dokonywania tzw. autoanalizy swoich potrzeb, przeżywanych emocji oraz naukę uświadamiania sobie konsekwencji podejmowanych działań oraz doskonalenie umiejętności przewidywania sytuacji wywołujących stres, określenie jego skutków. Ponadto naukę społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie ze stresem, rozładowania nagromadzonego napięcia. Kształtowanie umiejętności poszukiwania rozwiązania problemów. Rozwijanie zdolności i zainteresowań dających zadowolenia z siebie, wskazujących drogę do samorealizacji. Wskazywanie na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka powstałe w wyniku działania stresu tj. utrata sensu życia, depresja młodzieńcza i inne zaburzenia emocjonalne, choroby somatyczne o podłożu afektywnym, problem anoreksji, bulimii, samookaleczanie się i samobójstwa.
  • Moduł III – „Uzależnienia wczoraj i dziś” wskazujące na pojęcie uzależnienia, jego rodzajów i szkodliwego wpływu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Internalizacja i wzrost wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków czy nadmiernego korzystania z Internetu. Kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania. Moduł pozwala na naukę podejmowania decyzji i rozwój umiejętności przewidywania skutków własnych zachowań, a także naukę i wzmocnienie postaw asertywnych w relacjach z innymi, kształtowanie w sobie potrzeby życia według wartości, samooceny i dbanie o wzrost poczucia własnej wartości. Umożliwił także naukę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach poprzez wykorzystanie niepatologicznych dróg prowadzących do rozwiązania. Działalność instytucji pomocowych świadczących usługi na rzecz osób borykających się z problemem uzależnienia.

 

Profilaktyczny program pcpr-limanowaPOBIERZ PDF

image_pdfimage_print